Strona główna - Kontakt - Mapa strony

...

     REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA na rok szkolny 2014/2015   
16 czerwca 2014

 
Szanowni Państwo,


 W dniu 16 czerwca 2014 r.  zostały ogłoszone ostateczne wyniki rekrutacji do przedszkoli na terenie Miasta Mysłowice - nastąpiła publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli w ramach rekrutacji uzupełniającej.
Listy dostępne są w przedszkolach, w których składane były Wnioski o przyjęcie.
W chwili obecnej nie będzie już prowadzony proces rekrutacji.
Rodzice dzieci objętych obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym (dzieci 5 i 6 letnie), które nie uczestniczyły w rekrutacji, powinni zgłosić się  do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UM w Mysłowicach w celu uzyskania informacji o tym, gdzie dzieci mogą realizować ten obowiązek.

źródło: https://naborp-k.vulcan.net.pl/myslowice/Page.mvc/Index /

                                                        
                                        ♦        14 maja 2014


Szanowni Państwo,

Zakończyła się rekrutacja właściwa do przedszkoli na terenie Miasta Mysłowice. Ponieważ w niektórych placówkach pozostały jeszcze wolne miejsca, przeprowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca. Odbędzie się ona dokładnie wg. takich samych zasad jak poprzednia - rekrutacja właściwa.
W postępowaniu tym mogą brać udział tylko kandydaci, którzy nie zostali wcześniej przyjęci (przy próbie wpisania numeru PESEL kandydata, który ma status przyjęty, nie będzie możliwe założenie lub zmodyfikowanie konta).
Rekrutacja ta odbywać się będzie wg. następującego harmonogramu:

a) od 19 maja godz. 12.00 do 26 maja do godz. 15.00 – Rejestracja kandydatów w systemie oraz składanie Wniosków o przyjęcie do przedszkola I wyboru

b) 6 czerwca godz. 9.00 – Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przedszkoli

c) od 6 czerwca godz. 9.00 do 12 czerwca godz. 15.00 – Potwierdzanie woli w placówkach, do których kandydaci zostaną zakwalifikowani

d) 16 czerwca godz. 12.00 – Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Wykaz placówek w których będą jeszcze wolne miejsca znajdzie się w zakładce WOLNE MIEJSCA, która zostanie udostępniona w dniu 19 maja o godz. 9.00.
Wtedy też opublikowany zostanie komunikat opisujący sposób postępowania w czasie rekrutacji uzupełniającej zarówno dla całkowicie nowych kandydatów, jak i tych którzy mają już konto w systemie. / źródło: https://naborp-k.vulcan.net.pl/myslowice/Page.mvc/Index /

   12 marca 2014


DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 4 W MYSLOWICACH

ogłasza rekrutację do przedszkola na rok szkolny 2014 / 2015

O przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 mogą ubiegać się dzieci
w wieku 3-6 lat  (z rocznika 2008 urodzone w okresie VII-XII), zamieszkałe na terenie Miasta Mysłowice
 
 Rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 odbędzie się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu naboru. Elektroniczna rekrutacja do przedszkola będzie trwała od dnia 12 marca 2014r. od godz. 8.00 do 28 marca 2014r. do godz. 15.00 i obejmuje wprowadzenie danych dzieci do systemu oraz składanie papierowej wersji wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru.
Logowanie do systemu odbywa się poprzez stronę internetową www.myslowice.przedszkola.vnabor.pl
Po zalogowaniu się do systemu należy wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, następnie wydrukować i podpisany dostarczyć wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów  do siedziby przedszkola pierwszego wyboru.
Rodzice uzyskują kod dostępu, na który składa się:
·        Pesel kandydata jako identyfikator
·        hasło dostępowe
Kod dostępu pozwala zalogować się w systemie, w którym rodzic może:
·        wprowadzić dane dziecka, rodziców/opiekunów prawnych/, zaznaczyć spełnienie kryteriów,
·        wybrać preferowane przedszkola, podać dodatkowe informacje zbierane w procesie rekrutacji;
·        wydrukować wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola;
·        sprawdzić wyniki rekrutacji;
·        sprawdzić informację o wolnych miejscach w przedszkolach.
 
 Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu, mogą pobrać Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola  w dowolnym przedszkolu, wypełnić go i po podpisaniu złożyć w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru, którego dyrektor wprowadzi kartę do systemu. Komisja dokona sprawdzenia danych wpisanych przez rodziców do systemu zgodnie z podpisanym Wnioskiem o przyjęcie kandydata.
 

WAŻNE TERMINY

Lp.

Nazwa czynności

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Potwierdzenie woli kontynuacji wychowania przedszkolnego

24.02.2014 godz. 8.00

05.03.2014 godz. 15.00

2.

Otwarcie naboru na wolne miejsca, wprowadzanie zgłoszeń przez rodziców

12.03.2014 godz. 8.00

28.03.2014 godz. 15.00

 

3.

Publikacja listy zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych

 

 

25.04.2014 godz. 8.00

4.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

25.04.2014 godz. 8.00

08.05.2014 godz. 15.00

5.

Publikacja listy dzieci przyjętych

                                     13.05.2014r. godz. 8.00

KRYTERIA REKRUTACJI  I SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób udokumentowania

Liczba punktów

Kryteria podstawowe

 

 

1.

Kandydat mieszka na terenie Miasta Mysłowice

oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do przedszkola

1000 pkt

2.

Kandydat z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci)

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

100 pkt

3.

Wobec kandydata orzeczono niepełnosprawność

 

orzeczenie o niepełnosprawności kandydata lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

100 pkt

4.

Wobec ojca lub matki kandydata orzeczono znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów

 

orzeczenie o niepełnosprawności ojca/matki kandydata lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne

100 pkt

5.

Wobec obydwojga rodziców kandydata orzeczono niepełnosprawność  lub  całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów

orzeczenie o niepełnosprawności rodziców kandydata lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne

100 pkt

6.

Wobec rodzeństwa kandydata orzeczono niepełnosprawność

orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

100 pkt

7.

Kandydat wychowywany przez samotną matkę lub samotnego ojca

odpowiednie dokumenty (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu)   oraz  oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

100 pkt

8.

Kandydat umieszczony w rodzinie zastępczej

odpowiedni dokument potwierdzający pieczę zastępczą

100 pkt

Kryteria dodatkowe

 

 

9.

Kandydat obojga rodziców pracujących/studiujących/uczących się w trybie dziennym

oświadczenie o miejscu pracy/studiów/nauki

32 pkt

10.

Kandydat z rodziny będącej pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

oświadczenie o korzystaniu z pomocy MOPS

16 pkt

11.

Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w roku szkolnym 2014/15 w przedszkolu pierwszego wyboru

oświadczenie

8 pkt

12.

Kandydat mieszka w obwodzie tej szkoły podstawowej, w którym znajduje się przedszkole pierwszego wyboru

oświadczenie

4 pkt

13.

Kandydat w 2014 roku jest czterolatkiem

oświadczenie

2 pkt

14.

Kandydat będzie korzystał z całodziennej opieki przedszkolnej (8 i więcej godz. dziennie)

oświadczenie

1 pkt

WAŻNE

 Wszystkie oświadczenia dołączone do wniosku muszą zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączonych do niniejszego wniosku  potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów.

 Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się z wnioskiem do Prezydenta Miasta o weryfikację spełnienia kryteriów.

 W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz przypadku negatywnego wyniku weryfikacji przez Prezydenta Miasta przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium. 

załącznik z Przewodnikiem dla Rodziców
0 1 2 3